top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

”Blod och eld” – 50 dagar av intensiv bön om Andens eld mellan Påsk och Pingst den 12 april – 31 maj

Uppdaterat: 13 apr. 2020Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd.” (Luk 12:49)


"Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” (Matt 3:11)


”När pingstdagen kom var de alla samlade. … Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande.” (Apg 2:1, 3-4)


Ordet pingst härstammar från det grekiska ordet pentekoste som betyder femtionde. De femtio dagarna mellan Påsk och Pingst har sin bakgrund i befallningen i Herrens Lag där det står:


”Sedan ska ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram lyftofferkärven. Femtio dagar ska ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.” (3 Mos 23:15-16)


Det var på ”dagen efter sabbaten”, samma morgon som den första kärven från den nya skörden bars fram i Templet, som Jesus uppstod från de döda. Paulus hänvisar till detta då han skriver: ”Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.” (1 Kor 15:20) I Folkbibeln finns en not till ordet ”förstlingen” med hänvisning till 3 Mos 23:10 där det står om lyftofferkärven:


”Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han lyfta inför Herrens ansikte så att ni räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen lyfta den.” (3 Mos 23:10-11)


På ”dagen efter sabbaten” under Påskhögtiden börjar räkningen av de 50 dagarna mellan Påsk och Pingst. Lukas hänvisade till räkningen av dessa femtio dagar när han skrev:


"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.’ ...När pingstdagen [femtionde dagen] hade kommit var de alla samlade.” (Apg 1:3-5; 2:1)Blod och eld

Andens eld ges till oss på Blodets grund. Först kommer Påsken med reningen i Jesu blod när vi bekänner våra synder, omvänder oss och låter Jesu blod rena oss från all synd. Sedan kan vi få uppleva Pingstens kraft då Andens eld faller över våra liv. Reningen i Jesu blod måste komma före Andens eld och kraft. Det är detta som de femtio dagarna mellan påsk och Pingst handlar om!


Påsken handlar om Guds oförtjänta kärlek och nåd genom att Messias dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är i själva verket vad alla apostlarna var när Jesus dog på korset. Alla hade övergivit honom kvällen innan. Petrus hade till och med förnekat honom tre gånger. Petrus var faktiskt själv inkluderad när han på Pingstdagen sa till alla som var samlade: ”Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.” (Apg 2:23) Han var själv med om att utelämna Jesus genom att han hade förnekat honom.


Pingsten däremot handlar om Andens eld och kraft över våra liv utifrån vår helgelse och överlåtelse till Gud. ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud- er andliga gudstjänst.” (Rom 12:1) Andens eld faller enbart på ett heligt och välbehagligt offer till Gud. Under femtio dagar omvände sig lärjungarna från sin synd. De fick undervisning av Mästaren och dröjde sedan kvar i övre salen i uthållig bön innan löftet uppfylldes och Andens eld föll över dem. Det är detta vi också ska göra under dessa femtio dagar.


”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset [från Guds Ord], liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:6-9)


Det står att ”vår Gud är en förtärande eld”. (Heb 12:29) Jakob skriver:


”Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger: ’Svartsjukt längtar Anden som han låtit bo i oss?’ Men större är nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.” (Jak 4:4-6)


De skriftord som Jakob hänvisar till om Guds svartsjuka är bland annat orden i Andra Moseboken 34:12-14:


”Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror. Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.”


Vi måste göra upp med all besmittelse från världen i våra liv! Det står i Sefanja: ”Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla HERRENS namn och tillsammans tjäna honom.” (Sef 3:8-9) Vi behöver låta denna nitälskans eld gå över våra liv nu till att rena oss, innan domen kommer så att vi kan bestå på den dagen. Andens eld är till för att bränna bort allt eget. Paulus skriver:


”Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.” (1 Kor 3:12-13)Lärjungarnas förvandling

Under denna period på femtio dagar genomgick apostlarna en dramatisk förändring. På första dagen, då uppståndelsen ägde rum var de sörjande, uppgivna, tvivlande och livrädda, instängda bakom låsta dörrar. Ett par dagar tidigare hade de under påskmåltiden bråkat med varandra om vem av dem som var den störste. Samma kväll bröt alla sitt ord och övergav sin Mästare i Getsemane. Det var ett totalt misslyckande för dem alla. Ledaren bland dem hade dessutom samma natt offentligt förnekat honom inte mindre än tre gånger!


Men steg för steg förvandlades de alla. Efter fyrtio dagar var de en enhetlig skara, fulla av tro som sökte Gud i ivrig bön i övre salen. ”Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder.” (Apg 1:12-14) Och om den femtionde dagen skriver Lukas: ”När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enighet.” (Apg 2:1 Svenska Reformationsbibeln SRB)


Efter femtio dagar var apostlarna frimodiga som unga lejon, redo att träda fram inför hela Israel och offra sina liv för att bära ut evangeliet till jordens yttersta ändar.


Det står om trons hjältar: "De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och drev främmande härar på flykten." (Heb 11:34) Paulus skriver också: ”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)


Vi ska be om en sådan förvandling i våra liv under dessa 50 dagar mellan Påsk och Pingst! Här är en sammanställning av hur lärjungarna förvandlades under denna tid.


1. De gick från svaghet till kraft

2. De gick från feghet till frimodighet

3. De gick från tvivel till tro

4. De gick från inbördes stridigheter till kärleksfull endräkt

5. De gick från andlig okunnighet till frimodiga förkunnare av evangeliet

6. De gick från tröghet och hårda hjärtan till att få brinnande hjärtan

7. De gick från uppgivenhet till stark kallelsevisshet

8. De gick från misslyckande till mognad


Johannes Döparen sa: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” (Luk 3:16) Det var detta som lärjungarna fick uppleva på Pingstdagen.


Andens eld i våra liv gör oss oövervinnerliga! Under de femtio dagarna mellan Påsk och Pingst ska vi be om en mäktig förvandling i våra egna liv och ett nytt dop i den helige Ande och eld!Räkningen av de femtio dagarna

Den första kärven som bärs fram inför Herren under påsken, ”dagen efter sabbaten” kallas på hebreiska för omern. Räkningen av de femtio dagarna kallas därför bland judarna för omer-räkningen eftersom den skulle börja på den dagen. Alla apostlarna och lärjungarna kände till den här räkningen från barnsben.


Varje kväll, direkt efter solnedgången under de femtio dagarna då en ny dag börjar, räknar alla judar dessa dagar inför HERREN. Den traditionella ceremonin som finns i alla judiska böneböcker ser ut på följande sätt. Först citeras budordet.


”Jag är redo att uppfylla det positiva budet att räkna Omern, som det står skrivet i Toran: ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram omern som ett viftoffer. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde veckan. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN.” (3 Mos 23:15–16)


Sedan följer en bön från Psaltaren som anspelar på Mose välsignelse av Israels barn när de hade byggt Tabernaklet i öknen. ”Så som Herren hade befallt Mose hade Israels barn i allt utfört hela arbetet. Mose inspekterade hela arbetet, och se, de hade utfört det så som Herren hade befallt. Så hade de gjort. Och Mose välsignade dem.” (2 Mos 39:42-43)


”Må HERRENS, vår Guds, ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk, ja, åt våra händers verk må du ge framgång.” (Ps 90:17).


Direkt efter citatet av denna psalmvers följer en tacksägelse och lovprisning till Gud för förmånen att kunna uppfylla ett av Guds bud.


"Välsignad vare Du, Herre, vår Gud, Världens Konung, som har helgat oss genom Sina budoch befallt oss angående Omer-räkningen. Idag är det den ____ dagen,vilket är ____ vecka/veckor och ____ dagar, i Omer-räkningen. (Här fyller man i det rätta antalet veckor och dagar i Omerräkningen.) "


Efter denna välsignelse citeras hela Psalm 67 som en bön.


”För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.

Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela

Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hednafolk.

Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela

Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss.

Må Gud välsigna oss, och må jordens alla ändar vörda honom." (Ps 67:1-8)


Det är inte svårt att se att det som hände på Pingstdagen i Jerusalem var en uppfyllelse av Psalm 67. Från utgjutelsen av den Helige Ande på Pingstdagen blev Guds väg och hans frälsning känd bland alla folk genom evangeliets förkunnelse. Det ska vi be om också i vår tid!


”Folken ska tacka dig” kan också översättas: ”Folken ska prisa dig” I den judiska Bibeln översätts ”Folken ska tacka dig” till ”Folken ska erkänna dig!” Detta ska vi be om för Sverige och Norden! Vi kan tillämpa psalmen på våra korsmärkta länder i Norden på följande sätt där man nämner namnet inom parenteserna på det land man tillhör:


1 För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.


2 Må Gud vara nådig mot oss [i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss [i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland]. Sela


3 Då ska din väg bli känd [i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland], din frälsning bland alla hednafolk [i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland].


4 [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] ska tacka [prisa och erkänna] dig, Gud, [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] ska tacka [prisa och erkänna] dig.


5 [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] ska glädjas och jubla, för du dömer [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] rätt och leder folkslagen på jorden [också i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland]. Sela


6 [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] ska tacka [prisa och erkänna] dig, Gud, alla folk [inklusive Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] ska tacka [prisa och erkänna] dig.


7 Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss [i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland].


8 Må Gud välsigna [Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland], och må jordens alla ändar [inklusive Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland] frukta och vörda honom.


Sedan kan vi lägga till följande messianska bön:


”Vi tackar Dig Fader för vår Herre Jesus Kristus, som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Han uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Må din Ande utgjutas över oss enligt ditt löfte: han ska döpa er i den helige Ande och eld!”Församlingen är kallad att vara ett ljus

”Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.” (Upp 1:20)


Psalm 67 innehåller i hebreiskan utöver inledningen sju verser och 49 ord, dvs lika många verser och lika många ord som antalet veckor respektive dagar i räkningen av Omern upp till Pingstdagen, den femtionde dagen. Inledningsorden till psalmen uttrycker den extra pondus som är förenad med denna psalm genom att den använder hela fyra olika uppmaningar till lovprisning: 1 För körledaren, 2 med stränginstrument. 3 En psalm, 4 en sång.


Enligt en gammal judisk tradition, uppenbarade Gud Psalm 67 först till Moses och sedan till David, genom att de i en syn såg en glänsande platta av rent guld i form av en sjuarmad ljusstake. De sju verserna (utöver inledningen) stod skrivna på de sju armarna på ljusstaken, en vers på varje arm.


Församlingen är kallad att vara ett ljus. Ljusstaken är en bild på den Helige Andes kraft och närvaro. När Sakarja fick se en ljusstake av guld med sju lampor, sa ängeln till honom: ”’Förstår du inte vad de betyder?’ ‘Nej, min herre’, sade jag. Då sade han till mig: Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” (Sak 4:5-6)


Den sjuarmade ljusstaken beskriver Andens uppståndelsekraft i våra liv. ”Och om hans Ande som uppväckte Jeshua från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Messias från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.” (Rom 8:11)


Talet tre upprepas fyra gånger i beskrivningen av ljusstaken i Andra Moseboken 37:17-19. Tre är talet för uppståndelse och talet fyra står för hela världen med de fyra väderstrecken. Likaså står det att skålarna skulle formas som mandelblommor: ”tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma”. Mandelblommorna symboliserar också liv och uppståndelse precis som Arons stav grönskade inför HERRENS ansikte med utslagna mandelblommor. De andra stavarna hade inget liv. (Se 4 Mos 17:8!)


Vi behöver be om mer av Andens uppenbarelse och uppståndelsekraft i församlingen i våra länder i Norden, precis som Paulus bad:


“Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.” (Ef 1:17-19)Bön under de femtio dagarna 12 april – 31 maj, 2020

Det finns kraft i överenskommen bön enligt Guds ord. Ta tid varje dag mellan påsk och pingst att be om en ny andeutgjutelse över Norden och att församlingen förvandlas från splittring och svaghet till endräkt och kraft i den helige Ande!


• Räkna dagarna från uppståndelsen varje kväll inför HERREN och be Psalm 67 samt det messianska tillägget! Låt tron och förväntan växa för varje dag!

”Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN.” (3 Mos 23:16)

”…vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” (Apg 1:4-5)


• Gör upp med all synd i ditt liv och bekänn den inför Herren!

”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:8-9)


• Tacka Gud för Messias uppståndelse från de döda och att alla som tror på honom har del i den uppståndelsekraften!

“… för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” (Rom 6:4)


• Ta extra tid för gemenskap med Herren under dessa femtio dagar!

“Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3)


• Be om vishetens och uppenbarelsens Ande till en rätt kunskap om Messias!

“Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.” (Ef 1:17-22)


• Ta tid att be till Gud om ett ny andeutgjutelse över församlingen i Norden!

”Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.” (Apg 1:14)

“När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” (Apg 4:31)


• Be att Gud välsignar församlingen i Norden så att Guds väg blir känd i Sverige och över hela jorden!

“Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela Då ska din väg bli känd i Norden, din frälsning bland alla i Norden. Norden ska erkänna dig, Gud, alla i Norden ska erkänna dig.” (Ps 67:2-4)


• Låt oss be att Gud sänder sin eld över oss!

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat! Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.” (Luk 12:49-50)

”Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.” (Matt 3:11-12)

“Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.” (Apg 2:3)


• Be att församlingen i Norden ska gå

1. från svaghet till kraft

2. från feghet till frimodighet

3. från tvivel till tro

4. från inbördes stridigheter till kärleksfull endräkt

5. från andlig okunnighet till frimodiga förkunnare av evangeliet

6. från tröghet och hårda hjärtan till att få brinnande hjärtan

7. från uppgivenhet till stark kallelsevisshet

8. från misslyckande till mognad

”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)


• Tacka Gud i förväg i tro på en mäktigt andeutgjutelse detta år!

“Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss.” (Ps 67:7)


Må Guds Ande vila mäktigt över dig när du ber och söker Honom under dessa femtio dagar mellan påsk och pingst, från uppståndelsen till givandet av Anden!


Lars Enarson1 572 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page