top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Att be Fader vår

Att be bönen ”Fader vår” är en biblisk befallning. Det står i inledningen till bönen i Matteus: ”Så ska ni be:” (Matt 6:9) I Lukas står det: ”Då sade han till dem: ’När ni ber, ska ni säga:” (Luk 11:2)


I Lukas finner vi en kortare version:


”Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse.” (Luk 11:2-4)


Den längre, traditionella versionen förekommer hos Matteus. Detta betyder att det exakta ordvalet inte är det viktigaste utan innehållet. Matteus lägger till tre fraser som saknas hos Lukas. När det i Lukas enbart står ”Far” står det i Matteus ”Vår Far i himlen.” Matteus lägger också till ”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” Samt: ”utan fräls oss från det onda.” Dessa meningar kan alltså ses som förklaringar eller upprepningar. Kvar finns en inledning, fem böner plus en avslutande lovprisning.


”Vår Far i himlen.”

Vi börjar med att adressera Gud som vår Far i himlen. Tacka honom för att du har blivit hans barn genom tron på Messias och får komma frimodigt till honom i Jesu namn. ”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också.” (1 Joh 3:1) ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.” (Matt 7:11) ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Heb 4:16)


”låt ditt namn bli helgat.”

Detta är det första och primära böneämnet när vi ber för vårt land. Guds namn har vanhelgats i Sverige och gudsfruktan har försvunnit. Be att Guds Namn blir ärat och helgat igen! Vi ber att det ska bli känt i hela världen att Gud har svarat på våra böner genom att Sverige vänder om så att Hans namn blir ärat över hela jorden.


Det primära sättet Guds namn blir förhärligat är genom våra liv. ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt 5:16) ”Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:8) Gud behöver resa upp ett heligt folk i Sverige som förhärligar Honom.


”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”

Den sista meningen ”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen” är alltså en förklaring av bönen ”Låt ditt rike komma.” Guds rike manifesteras där Guds vilja sker. Be att hans vilja sker i Sverige! Be att Guds vilja blir känd och åtlydd genom Ordets förkunnelse! ”Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka.” (Apg 19:20) ”Guds rike består inte i ord utan i kraft.” (1 Kor 4:20) Be att Guds kraft uppenbaras till att förvandla människors liv och vår nation! Be att Sverige blir en missionsstation för evangeliet neröver hela Europa i stället för att vi blir den första muslimnationen i hela Västeuropa!


”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.”

Denna bön betonar ödmjukhet inför Gud och vårt absoluta beroende av Honom. Vi får inte ta vårt dagliga bröd för givet och vi får inte enbart lita på vårt jobb eller söka rikedom. Tvärtom ska vi söka först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Då kommer allt det andra att tillfalla oss. Vi behöver lära oss att bli helt beroende av Gud för vår försörjning.


Bönen kan också översättas: ”Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.” Det handlar då om brödet från den tillkommande världen, som det står: ”de som … fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter.” (Heb 6:4-5) ”Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan.” (Upp 2:26-28) ”Vet ni inte att de heliga skall döma världen?” (1 Kor 6:2)


Be om Guds ord och kraft i förbönen att kunna regera med Messias! Vi har inte fått det fulla arvet än, men vi har fått en försmak. ”Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.” (Ef 1:14)

”Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Vi behöver bekänna och ropa till Gud om förlåtelse för Sveriges blodröda syndaskuld inför Gud. Likaså för församlingens avfall och ljumhet i Sverige. Daniel gjorde detta för sitt folk. ”Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: ’O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna…’” (Dan 9:3-6) Läs gärna hela bönen!


Alla behöver Guds förlåtelse. Om vi inte förlåter andra kommer Gud inte att förlåta oss. Därför måste vi välja att förlåta alla som skadat oss på olika sätt.


”Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.”

I en förklaring till denna bön sa Jesus till lärjungarna: ”Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” (Mark 14:38) Det är vårt kött, den syndiga naturen som finns i vår kropp, som leder oss in i frestelse. Jakob förklarade: ”Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.” (Jak 1:14) Vi behöver därför ständigt be Gud hjälpa oss så att vårt kött inte frestar oss och förleder oss till synd utan att Gud räddar oss från våra onda köttsliga begär. Bönen är ett rop till Gud om hjälp att inte komma i frestelse från vårt eget kött! ”Vaka och be att ni inte kommer i frestelse.” Be att Gud bevarar och befriar Sverige från det onda!


”För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen.”

Avsluta med att upphöja och lova Gud som har all makt! Han råder över alla människornas riken på jorden inklusive Sverige. Ingenting är omöjligt för honom. ”Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot.” (2 Krön 20:6) ”Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?” (Jer 32:27)


”Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hednafolken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!” (Ps 149:6-9)


Lars Enarson

239 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page