top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
 • Skribentens bildJohannes Enarson

Samma taktik mot väckelsebön då som nuArtikeln skrivs med tanke på Stefan Swärds ”slutreplik” i Dagen, ”Stefan Swärd: Farligt politisera kristendom”.

Tidsandan lockar oss konstant till att leva historielöst, men den som glömmer historien är dömd att upprepa den. Bibeln uppmanar oss gång på gång att komma ihåg historien, både Guds trofasta gärningar samt folkets misstag. Kampen för förbönstjänsten i Sverige är till stor del likadan idag som den var för bara en generation sedan. Det är nödvändigt att vi kommer ihåg den taktik som tidigare lyckades krossa Sveriges primära bönearbete.

I samband med Nordens Kallelsestund 13-15 mars, skrev tidningen Dagen och Stefan Swärd inte mindre än 10! artiklar i tydlig attack mot bönekonferensen (se listan längst ner*). Ett klart genomgående tema är anklagelser om ”politisering av bönen,” ”högerextrema”, ”högerextremt”, ”kristen extremhöger”, ”en SD-vänlig sekt”, ”politiserad kristendom” mm.

Detta är den kritik som främst används och det är exakt samma taktik som lyckats förr. Som Lars Enarson nyligen skrev i sitt svar: ”Anklagelsen för högerkristendom är jag van vid sedan min tid i Förebedjare för Sverige under Kjell Sjöberg. Då var det främst Svensk Veckotidning som kritiserade. Idag är det främst tidningen Dagen. Att få höra samma anklagelse i dag från en av Kjells egna lärjungar [Stefan Swärd] från den tiden är chockerande.”

Swärds agerande påminner om frågan pastor Tore Augustsson, Svenska Alliansmissionen, ställde på 80-talet om varför man från etablerat, kristet håll är så negativ mot ”parakyrkliga” rörelser. Han menade att ju mer etablerad en församling varit och ju starkare väckelsetradition man levt i ”desto svårare synes man ha att acceptera förnyelse… högt uppsatta ledare har låtit sig indragas i en motståndsrörelse”.[1] Enligt Stefan Swärd har kristenheten genom ekumenik lämnat denna fara bakom sig och bönekonferensen i Solna “levde kvar i 1980-talets konfliktlinjer”. Men Swärd faller ändå i samma fälla som Augustson varnade för.

Kjell Sjöberg var en viktig bönegeneral och allmänt erkänd bland väckelsekristna som en genuin profetisk röst i vårt land. 1976 startade han Förebedjare för Sverige (FFS), en spontan allkristen bönerörelse som förenade förebedjare över hela landet omkring konkreta (ofta mycket kontroversiella) böneämnen som gällde både kristna frågor och samhällsfrågor i stort. Rörelsens bönebrev med Claes-Göran Bergstrand som redaktör, gavs ut i 8.000 exemplar. En bönekedja organiserades 1983 runt hela landets gränser som skydd för Sverige, från Treriksröset i norr till Trelleborg i söder.

”En bönekedja runt Sverige sommaren 1983” (FFS ”Bönebrev” nr 3, 1983)

Kjell Sjöbergs tjänst med Förebedjare för Sverige var enastående och avgörande för vårt land. Han blev en andlig far för många och FFS mobiliserade framgångsrikt tusentals i nationell och målinriktad förbön på ett sätt som t o m andra länder kunde lära utav. Han blev en legendarisk, internationell förbönsledare som påverkade många länder. Vi är alla skyldiga honom och andra i rörelsen en omåttlig tacksamhetsskuld.

Förebedjare för Sverige varade i nästan tio år – men inte riktigt. 1986 kände sig Kjell Sjöberg tvungen att lägga ner FFS. Varför? Därför att man i kristen och därefter i sekulär media, målade upp FFS som en ”högerrörelse” – den s k ”kristna högern”.

I min förra artikel citerar jag den kristne journalisten och samhällsprofeten Sune Lyxell. Han grundade och drev på sin tid den kristna Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö och var ofta en ensam pionjär långt före sin tid. Lyxell skriver,

”Den kritik, som riktats mot FFS (och den s.k. kristna högern) gäller inte kallelsen att bedja, utan det som man beder emot och för. Den målsättning, som den Moraliska Majoriteten, FFS och andra bibliska rörelser har, går stick i stäv mot socialismen. Därför tål inte s.k. kristna socialister, att vi med framgång riktar in oss på områden, som är ’heliga kor’ för dem.”[2]

Stridslinjerna har flyttats något allteftersom Gud gett djupare insikt i Skrifterna för den tid vi lever i just nu, men samma mönster går igen. Att kritiken kunde stoppa en sådan gudsman som Kjell Sjöberg och FFS visar vilka oerhörda krafter förbönstjänsten har att brottas med! Vi måste lära oss av historien att inte låta liknande kritik hindra oss.

Lyxells längre beskrivning om hur FFS dog är en viktig lärdom för vår tid. Man ser tydliga paralleller. Jag vill därför ge en allvarlig uppmaning till alla bedjare att läsa Sune Lyxells skildring nedan. (Det bör påpekas att Lyxell också beskriver vikten av FFS och dess framgångar i resten av sin bok.)

Låt oss avslöja fiendens taktik i stället för att upprepa tidigare misstag! Det står och väger nu om bibeltrogna profetröster kommer att slängas ut ur Sverige igen. Vi har ingen orsak att ge efter för anklagelser om högerextremism och kan fatta mod i att denna företeelse är ingen nyhet.

Johannes Enarson Sverige 7:14

Lyxell: Var det rätt att FFS upphörde?


Efter all kritik, som FFS fått i massmedier under våren 1986, uttalade Kjell Sjöberg, att nämnda rörelse skulle läggas ned, då "negativ publicitet”, enligt honom, skulle kunna "skada själva förbönen” (Johan Erséus: ”‘Förebedjare för Sverige' läggs ned” i ”Dagen” den 29/4 1986). Något bibliskt belägg för denna slutsats redovisade inte Sjöberg. Profeterna fick ofta mottaga kritik och ovilja från folkets sida att göra bättring. Men de fortsatte med sin profetiska uppgift.

Kjell Sjöberg framhöll, enligt nämnda artikel, att han trodde på ”folks kallelse i förbönstjänsten”, och att det då inte skulle behövas någon organisation, ”som håller ihop det hela”. I och med att Sjöberg organiserade det viktiga förbönsarbetet genom FFS, visar det, att han ansett, att det behövs den stadga, som en organiserad form utgör, för att kunna få igång en landsomfattande böneverksamhet. Motiveringen härför är naturligtvis, att både Sjöberg och Bergstrand har varit eldsjälar, som inspirerat människor till förbön för viktiga områden. De båda ledarna har även samordnat dylika förbönsaktioner, så att många människor samtidigt har koncentrerat sig i bön för viktiga målsättningar. Frågan är nu, om dessa förbönsaktiviteter kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare?

Som en av orsakerna till nedläggningen av FFS nämnde Sjöberg i ”Dagen” den 29/4 1986 den kritik, som framkommit i samband med pastor Fred Nilssons genomgång av ”parakyrkliga” rörelser. Kritik från någon person eller grupp är självfallet inget skäl för att lägga ned en profetiskt inriktad bönerörelse. Sjöberg uttalade i nämnda artikel, att ”när samfunden nu planerar en konferens om parakyrkliga rörelser, så vill vi inte att förbönskallelse ska bli en stridsfråga”. Den kritik, som riktats mot FFS (och den s.k. kristna högern) gäller inte kallelsen att bedja, utan det som man beder emot och för. Den målsättning, som den Moraliska Majoriteten, FFS och andra bibliska rörelser har, går stick i stäv mot socialismen. Därför tål inte s.k. kristna socialister, att vi med framgång riktar in oss på områden, som är "heliga kor” för dem. Socialdemokratins företrädare är säkert skakade över, att FFS tagit initiativ för att organisera förbönskampanjer mot abort, pornografi, sambolag och för kristna skolor, staten Israel, etc.

När vi som trogna kristna står upp för sanningen, måste vi räkna med att djävulen organiserar motattacker. Men det är inget skäl för att lägga ner vår viktiga verksamhet. Jesus sade:

"Och I skolen bliva hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.” (Matt. 10:22.)

Kjell Sjöberg uppgav i nämnda ”Dagen”-artikel, att utpekandet av FFS som en högerrörelse också skulle ha påverkat beslutet att lägga ned nämnda bönerörelse. Oavsett vilka negativa stämplar, som fiender sätter på oss, så är det inget skäl att ens tänka på att lägga ned vår kristna verksamhet. I det konkreta fallet borde Sjöberg ha uttalat, att FFS står för sina bibliska ståndpunkter, oavsett om ett högerparti eller någon annan sympatiserar med dess målsättning. Vi har dessutom ingen som helst anledning att skämmas för att bli utpekad som den kristna ”högern”. Den Moraliska Majoriteten i U.S.A., under ledning av baptistpastorn Jerry Falwell, har verkat för:

 1. Separation mellan kyrka och stat.

 2. Rätten till liv och mot abort.

 3. Familjen som institution och mot upplösning härav.

 4. Stopp av illegal narkotikatrafik i Amerika.

 5. Förbud mot pornografi.

 6. Staten Israel och judafolket över allt.

 7. Ett starkt militärt försvar, som kan avskräcka en angripare.

 8. Lika ekonomiska rättigheter för män och kvinnor.

 9. Förbud mot homosexuella ”äktenskap” (en broschyr "What is the Moral Majority”).

Detta är ju en klart biblisk målsättning, som sanna kristna står för, och som FFS i princip också har stått för. Men detta är ju en målsättning, som är motsatsen till djävulens och socialismens målsättning, varför kritik och hat måste komma mot oss. Socialister kan inte vinna någon debatt genom att kritisera FFS i sak. Därför använder de sig av metoden att stämpla FFS och liknande Bibel-trogna kristna grupper som högerextremister. Men det är inte något som helst skäl att lägga ned verksamheten.

Kjell Sjöberg uttalade i artikeln i ”Dagen” den 29/4 1986, att ett ökat intresse hade visats FFS efter mordet på Olof Palme den 28/2 1986. Massmedier önskade, enligt Sjöberg, få veta ”om den anhållne 33-åringen fanns i organisationens adressregister”. Om en mördare finns med i en organisations register, så behöver ju det inte ha någonting med organisationens målsättning och metoder att göra. En dylik "medlem” kan t.ex. vara en infiltratör från KGB eller från det socialdemokratiska partiet, etc.

Inte heller finns det anledning att bli ledsen, om ogudaktiga eller namnkristna förtalar oss. Vi skall tvärtom vara glada härför, eftersom de utan att veta det ökar på vår kommande lön i himmelen. Själva kommer lögnens företrädare aldrig dit och får sålunda ingen lön alls, utan ett evigt straff. Jesus sade:

"Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.” (Matt. 5:11-12.)

Om vi som sanna kristna tjänar Gud, så kan vi inte vara människor till behag:

”...Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare.” (Gal. 1:10.)

Om ogudaktiga och namnkristna skulle tala väl om oss, så vore vi falska profeter:

”Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna.” (Luk. 6:26.)

Alla sanna kristna måste räkna med någon form av kritik eller förföljelse:

”Så skola ock alla de som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse.” (2 Tim. 3:12.)

När ogudaktiga och namnkristna förföljer oss, skall vi ståndaktigt och troget fortsätta med vårt kristna arbete för Jesus och absolut inte frukta någonting:

”Och du, människobarn, frukta icke för dem och frukta icke för deras ord, fastän du omgives av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Nej, frukta icke för deras ord och var icke förfärad för dem själva, då de nu är ett gensträvigt släkte. Utan tala mina ord till dem, evad de höra på dem eller icke, då de nu äro så gensträviga.” (Hes. 2:6-7.)

Nedläggningen av FFS kan ha varit en triumf för djävulen, ogudaktiga och namnkristna människor, som står bakom kritiken av nämnda rörelse. En sann profetisk rörelse viker sig inte för orättfärdig kritik utan fortsätter på något sätt framåt. Det bästa är därför, att FFS uppstår igen, eller att man arbetar vidare med samma målsättning men under andra yttre former.

I det sista bönebrevet förklarade man nedläggningen av FFS:

"Detta är det sista bönebrevet som du mottager från oss i ledningsgruppen för Föreningen Förebedjare för Sverige. Organisationen upphör, enligt årsmötesbeslut, den 30 september detta år. Då har den funnits till i exakt tio år. Det blev inget tioårsjubileum. Vi tror på korsets princip.

Organisationen och våra ambitioner måste dö för att uppståndelsekraften ska kunna manifesteras i mångfalden. Vi är många som har en personlig kallelse att vara förebedjare för vårt land. Den kallelsen vill vi vara trogna och växa i och gå ut i mer frimodigt än någonsin.

Vi vill säga ett stort och hjärtligt tack till er alla som troget stått tillsammans med oss i denna kallelse och vision. Flera av er har varit med från början och ert trogna stöd har vi verkligen uppskattat.

Det har varit underbara glädjefester när vi mötts till bön och lovsång, men också ett heligt allvar då vi tagit fram viktiga böneämnen som gällt vårt folk och land. Många är bönesvaren och vittnesbörden om vad Gud har gjort. Sådant som står i direkt relation till den förbönstjänst som vi utfört. Men egentligen är det bara Gud själv som vet vad som blivit uträttat, och det är bara Han som kan mäta betydelsen av de böner som vi av nåd fått bedja. Åt Herren ger vi all ära!

Bönekampen kommer emellertid att fortsätta, som du bl.a. förstår av detta bönebrev. Men initiativet till aktion och samling kommer i fortsättningen att vara mer decentraliserat. Därför blir det ännu angelägnare för var och en som har en förbönskallelse att både ge och ta emot viktig information, så att förbönen kan vara så effektiv som möjligt.

Vår målsättning har ju hela tiden varit att ge information för konkret bön. Vi har haft god hjälp av folk med insikt i sina yrkesområden och inblick i sin sektor av samhället. De har fungerat som väktare som slagit larm och informerat oss för att vi i vår tur skulle kunna informera förebedjare.

Vi tror att sådana väktare ska fortsätta sin uppgift på ett mera decentraliserat sätt och själva söka vägar hur de ska få ut information till yrkeskollegor och medsyskon.

Förbönsbåten Christa med sin besättning kommer att vara ett av flera redskap för den fortsatta förbönstjänsten för vårt land. Under hela tiden de varit till havs under denna säsong så har de haft ständig bönevakt ombord. De behöver också själva förbön och uppmuntran och inte minst ekonomiskt stöd. ...

Till sist vill vi, tillsammans med er alla, tacka Herren för denna tid då Han har aktat oss förtroendet värt att få vara Hans tjänare i förbönen. Och nu ser vi framåt med förväntan och frimodighet ty RIKET ÄR HANS OCH MAKTEN, OCH HÄRLIGHETEN, I EVIGHET! AMEN.” ("Bönebrev”, nr 4, oktober, 1986, sid. 1, Förebedjare för Sverige, Järfälla.)

I sin bok ”Andliga vikingar" (Salt & Ljus, Handen, 1985) har Kjell Sjöberg skrivit om sådana militanta företeelser som "Andens stormtrupper". "Exempel på stridshumör", "Strids psykologi", "Redo för strid", "Utrota det ockulta", "Mot en ny vikingatid" och ”Jesus som stridsman". Mot bakgrund av de militanta uppmaningarna till strid i nämnda bok, var det förvånande att man beslöt sig för att lägga ner FFS.

Eftersom FFS verkligen arbetat för sanna, bibliska målsättningar, kan man undra, varför denna organisation skulle behöva dö. Däremot är det viktigt, att egoism och sådant som inte är inspirerat av Gud får dö bort, Det var dock inget skäl att lägga ned FFS p.g.a. ovan redovisade kritik mot denna rörelse. Om det finns andra skäl härför, har de inte redovisats. Men det sannolika är, att det var meningen att nämnda rörelse skulle ha fortsatt som vanligt, oavsett kritiken ifråga. Det är emellertid positivt, att det, som ovan redovisats i ”Bönebrev”, nr 4, 1986, finns redskap genom vilka förbönstjänsten kan fortsätta som tidigare.

Även i det sista numret av "Bönebrev” uppmanades förebedjarna i Sverige att bedja för:

 1. Att regeringen inte skulle föreslå riksdagen en familjelagstiftning för sambor.

 2. Att statsmakterna skall avskaffa all diskriminering av äktenskapet.

 3. Att överheten skulle börja gynna äktenskapet genom att bevilja nygifta någon form av stöd till bosättning, så att praktiserande av sambo minskar.

Gifta har fått en högre skatt än ogifta. En gift person nekas studiemedel, därför att maken har inkomst. En gift person tvingas återbetala studielån p.g.a. makens inkomst. Eftersom man förlorar så mycket pengar på att gifta sig, har detta minskat äktenskapsfrekvensen. Andelen samboende ogifta var en procent 1962 och 19 procent 1982. Antalet vigslar var 60.000 år 1965 och 38.000 år 1985. Andelen barn födda utom äktenskapet var tio procent 1954 och 45 procent 1984 (”Bönebrev”, nr 4, 1986, uppgifter hämtade från rådman Harald Ljungströms artikel).

I sista numret av bönebrevet uppmanade man förebedjarna att fortsätta att bedja för att judarna skall tillåtas lämna Sovjet. Ett utdrag ur pastor Sven Nilssons artikel ”Stå upp för din broder” (syftande på förföljelsen mot Ulf Ekman) citerades i detta sista nummer av nämnda bönebrev.

I det sista bönebrevet uppmanade Kjell Sjöberg ’herdar” på lokala plan att bedja för förebedjarna, och att andra också skall bedja för "herdarna”, så att andliga framryckningar kan göras (Kjell Sjöberg: ”De äldste i staden” i ”Bönebrev, nr 4, 1986).

(Slut citat) Sune Lyxell, Sanningen segrar: Samhällsprofetisk strategi 1 (Nordiska Journalisthögskolan, 1988) 198-201


Viktig Bakgrundsinformation

I Svensk Veckotidning 1985 kartlade pastor Fred Nilsson (dåvarande Svenska Missionsförbundet) en konspirationsfigur av kristna ”parakyrkliga” rörelser. FFS framställs som en av de två största bovarna i dramat. Akademiker från Uppsala Universitet involverade sig också i frågan om ”parakyrkliga” rörelser. (Notera att detta går igen när Tomas Poletti Lundström, doktorand i religionshistoria vid Uppsala Universitet nyligen går till attack mot Sverige 7:14, ”När Gud blir nationalist” Arbetaren 11/3 2020). Därefter planerade samfunden den konferens om parakyrkliga rörelser som Kjell Sjöberg refererade till när FFS lades ner. Detta motståndsarbete från kristet håll blev en judaskyss som sedan lade grund till total-angrepp från sekulärt håll. Dagens Nyheter använde i princip Nilssons konspirationsfigur för att gå till stark attack mot vad enligt DN var en konspiratorisk ”kristen höger” i Sverige (Anna-Maria Hagerfors, DN 6/7 och 7/7 1986).

Noter


[1] Lyxell 1988, 164.

[2] Ibid. 198. [*] 10 artiklar mot Nordens Kallelsestund i Solnahallen: “Bönekonferensen Nordens kallelsestund lockar med väckelse - eller undergång” Dagen 13/2 2020.

“Enarson och bönekonferens” Stefansward.se 18/2 2020.

3 015 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

4 коментарі


112ps
28 бер. 2020 р.

Mycket att sätta sig in i, och för den som tror är det ju inte konstigt att det blir motstånd när man beder. Lögner och förtal, inget nytt under solen, men den som ljuger och försöker dra ner andra kan behöva förbön. Kanske sår och bitterhet som inte fått läkas, då får onda influenser spelrum.

Vederbörande är ju själv vilseförd och för sedan fler in i villfarelse, beskriver Bibeln.


Men även för denna människa med sin synd dog Jesus, och vi ska be för de som förföljer oss så att de kan bli räddade och Gud kan använda dem. Vi vill inte att någon ska gå förlorad.

Вподобати

klint.an
28 бер. 2020 р.

Tack broder att du håller fast och vi här i Värmland Håller Fast iBön och förbön! Vi ska be att antikrist slavar får vika sig inför Gud Fader och Jesus Kristus! Dags att välja sid NU! Vi ber för dig o Lars med era familjer. Janne K

Вподобати

TOLI WALLENIUS
TOLI WALLENIUS
27 бер. 2020 р.

Jag är så tacksam till min frälsare Jeshua som låtit mig få vara med och se vad han förmår genom sina tjänare som troget följt honom genom alla år och trångmål. Fick uppleva utstrålningen av fastheten kärleken och tilltron till HaShem till människan och till Jeshua via vår älskade ledare Kjell Sjöberg. Lärde också känna Lars med flera medarbetare. Gud ledde mig att delta i Böneresor till Israel, bönekonferenser i Sverige med undervisning och lovprisning till den Evige. Allt detta har satt sin prägel på mig. Jag vet vem jag kan lita på. När hans tjänare talar vet man om det är från Gud, för vi har fått den Helige Ande i våra liv. Han är den samme idag so…

Вподобати

mr63mr
27 бер. 2020 р.

Vi är så tacksamma för att ni står upp för Guds ord. Vi stödjer er och är med i 7:14.

Socialismen är inte förenlig med Guds vilja.

Socialism Kommunism och Nationalsocialism är människofientligt i allra högsta grad. Samma grund från Marx.

Om människor visste vilken grymhet dessa system är kapabla till skulle de inte tro det. Det är emot Guds skapelse. Vi får inte vika oss för detta. Gud tolererar inte kompromisser.

Gud välsigne och bevare er.

Vi ber för er familj och tackar Gud för ert uppdrag.


Вподобати
bottom of page