top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Vart leder vår yttersta ledare för Pingströrelsen oss? | Kjell-Roger HolmströmBäste läsare,


Vart leder vår yttersta ledare för Pingströrelsen oss?


Sedan 2016 leds Pingst - fria församlingar i samverkan av Daniel Alm. En ledare som med ”den varma sidan” uppmuntrar startandet av nya församlingar, andedop och karismatisk. Han motiverar och uppmuntrar församlingsledare, speciellt de yngre att gå ut i detta. Problemet är att Daniel Alm därtill har en ”kall sida” som agerar och står för något helt annat. Dessa frågor, eller inriktningar, nämner han inget om när han träffar företrädare för Pingst och håller Riksting. Det är frågor han inte vill ska behandlas på dessa möten, utan de sköts i det fördolda, av de som delar denna agenda. Medlemmarna i våra Pingstförsamlingar vet ännu mindre.

I samfundens paraplyorganisation Svenska missionsrådet representeras Pingst av Ove Gustafsson från PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete), som är underställd Daniel Alm. Svenska missionsrådet är en ramorganisation till Sida, som avgör vilka missionssatsningar som ska erhålla statliga Sida-bidrag. När Jesus ger oss Missionsbefallningen i Markus 16 upptar den fyra verser. Svenska missionsrådets riktlinjer är enormt omfattande. Bland annat fastslås i deras jämställdhetspolicy vikten av ”ökad kunskap om... tillgång till information om laglig abort”. Med andra ord ska vi vara positivt inställda till svensk, feministisk abortpolitik och inte gå emot detta vid våra missionssatsningar, för att bidrag ska beviljas. Om detta inte efterföljs kan inga bidrag förmedlas via Sida. Jämställdhetspolicyn, med sina utläggningar om exempelvis genus och könsidentitet, är ett offentligt dokument. Om RFSU blev tillfrågade om dess innehåll skulle de säkerligen ställa sig bakom detta till punkt och pricka, vilket även Daniel Alm gör. Inte ens en reservation mot någon skrivelse eller något dokument har Pingst framlagt. Sidas agenda är solklar - de har på grund av Coronapandemin begärt 20 MSEK extra för att abortbudskapet inte ska hämmas i deras satsningar, och fått det beviljat. Detta är deras fokus.

De frågor som behandlas i detta brev har jag givetvis först tagit upp med Daniel Alm, i ett brev från 21 februari 2020. I det sammanhanget frågade jag: ”I detta forum går du inte emot att vi som församlingar ska exportera synden abort ihop med att vi bedriver mission. Detta kräver minst sagt ett förtydligande beträffande din ställning, och den ställning du driver å Pingsts vägnar. Vänligen förklara.” Mig veterligen har detta inte tagits upp till beslut i Pingst på nationell nivå, eller i våra församlingar i stort. Ett korrekt agerande hade varit att Daniel Alm ställt ett ultimatum på en totalt omformulerad skrivelse i samklang med vår tro, alternativt låtit Pingst lämna sammanhanget. Statliga bidrag är helt sekundära när de går emot vår tro. Den varma sida och den kalla sidan är inte i fas.

Ett annat ställningstagande som Daniel Alm gjort är även det helt i strid med vår tro. I vårt samhälle attackeras idag vår kristna tro ständigt från många håll - genom synkretism, andra -ismer, nyandlighet, liberalteologi etcetera. Det finns de som anser sig vara kristna, men samtidigt har gemenskap med och talar med döda människor. Även avseende detta ställde jag en rak fråga i mitt brev till Daniel Alm: ”Är det inte rimligt att dra en linje här, eller ska alla få kalla sig kristna oavsett vad de sysslar med? Anser du att dessa är våra kristna bröder och systrar? Tror du därtill att de talar med döda människor och inte egentligen har kontakt med demoner?” Varför ställde jag denna fråga? Eftersom jag vet att Daniel Alm både svarar att det är spiritism och kontakt med demoner, men också att det är helt i sin ordning, beroende på vem som frågar och sammanhanget. Inte heller här är den varma sidan och den kalla sidan i fas.

Många församlingar har anslutit sig till Pingst för att bland annat få tillgång till samfundets vigselrätt. Nästa år kommer troligen de församlingar och pastorer som inte kan tänka sig att viga homosexuella att mista denna rätt. Personligen tycker jag det åvilar ett ansvar på samfundets ytterst ansvarige att gå i kraftfull strid mot detta - genom bön, att kalla ihop böneinitiativ över hela vårt land men också genom att ta upp detta i Rikstinget. Vidare att skriva insändare, tala med Kammarkollegiet och opponera sig, tala med och trycka på våra politiker och kyrkorådet för vår religionsfrihet även i denna fråga. Känner du som föreståndare, pastor eller medlem ens till att detta är på väg? Hur mycket har ni sett Daniel Alm agera i frågan eller i bön? Istället ser Daniel Alm det som sin uppgift att gå ut med personangrepp när böneinitiativet Sverige 7:14 kallar till bön för Sverige, för att de inte står bakom SKR. Inte heller här är den varma sidan och den kalla sidan i fas.

Till min stora förvåning har Equmenia, Ärkebiskopen Antje Jackelén och muslimska brödraskapet bildat en tankesmedja ihop. Ärkebiskopen säger öppet att kristna och muslimer ber till samma Gud, precis som Katolska kyrkan gör. Det blir allt vanligare att Svenska kyrkans präster ber ihop med imamer och kallar till gemensam bön. Påven säger att ”mångfald av religioner är Guds vilja”. Alla religioner är Guds tillåtande vilja. Men detta är ju andra aktörer än Pingst? Nej, Daniel Alm är med och träffar Sveriges interreligiösa råd regelbundet, där samma tankar är gällande. Allt under förtecknet att det är ett fredsinitiativ. För fred är vi ju alla för? Givetvis, men inte på bekostnad av vår tro. Vi byter inte bort vår frid mot fred. Ska vi, liksom Daniel Alm i Sveriges kristna råd - SKR, säga ja till ovanstående villfarelse? Inte heller här är den varma sidan och den kalla sidan i fas.

SKR, där Pingst är medlemmar och där Daniel Alm är nytillträdd ordförande står för ren och skär förförelse. SKR utgår bland annat från dokumentet Charta Oecumenica. Det dikterades initialt av Satan själv och sattes i händerna på Påven och andra villolärare som skrivit under detsamma. Syftet är att förföra alla kristna som påstår att Jesus är enda vägen till Fadern, och allt annat är villoläror. En av de uppgifter Daniel Alm prioriterar är ekumeniken med alla i SKR. Se följande klipp, The Blessing Sweden, på YouTube som visar detta: https://youtu.be/Z21Jyq7RPXo [1]


[1: OAS fick möjlighet att sända sin sommarkonferens via Kanal 10. Utan att informera Kanal 10 lät de den katolska biskopen Anders Arborelius predika och det sändes i Kanal 10. När jag efterhörde mig om detta av ägaren till Kanal 10 betecknade han det hela som en kupp, och hade de frågat hade det aldrig fått sändas. Oärligt, klandervärt och falsk agerat av Hans Weichbrodt med team, allt i syfte att legitimera Katolicismen in i väckelsekristnas forum. Nu görs en ny kupp där Daniel Alm med sitt team blandar in ren lovsång från ett stort antal kristna lovsångare ihop med katolska inslag, helt ovetandes och utan godkännande från deras församlingsledare. Det sker åter i syfte att legitimera Katolicismen och få det att se ut som att vi är enade. Efs 4:14b-15 ”...när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska i stället i kärlek hålla fast i sanningen”. Anser du som läser att detta är förenligt med sanning?]


Det låter kanske fint, men innebär att vi fullt ut ska bejaka villoläror som till och med går så långt att de fullt ut jämställer tron på Jesus med tron på Muhammed, vilket Katolska kyrkan till 100 % gör. Vill inte ta upp mer om detta vansinne här utan hänvisar till www.obadjamedia.se/brev eller www.sverige714.se (i artikeln ”SKR - ett hinder för väckelse och upprättelse” är SKR utförligt beskrivet). I detta avseende är min personliga tro på Jesus och det Daniel Alm företräder diametralt skilt åt. Inte heller här är den varma sidan och den kalla sidan i fas.

Undertecknad skrev som nämnt ett brev till Daniel Alm i februari och begärde svar, men fick endast ett brev tillbaka på tre rader där han svarade ”Jag har tagit emot ditt brev med dina synpunkter.” Det var inte utifrån mina synpunkter, utan utifrån klassisk pingsttro som jag ställde dessa konkreta frågor och önskade svar. Av de 6 ställda och motiverade frågorna fick jag inte något svar. Han har uppenbarligen inget intresse i att jag som barnet i den välkända sagan ropar ut att ”Kejsaren är naken”.

Idag är enhet mellan alla som kan stava till Jesus honnörsordet. Självklart är vi alla för sann andlig enhet, men den ska vara i sanning och under den Helige andes ledning, främmande för all orenhet och andra andar. Det är en uppsjö av olikheter mellan sant lärjungaskap gentemot Jesus och det som Katolicismen lär. Uppmanar att ni tar tiden att i vart fall läsa någon bok som uttryckligen beskriver detta. Frågan är för viktig för att inte ha kunskap och förståelse. Det finns många bra böcker i ämnet, men jag rekommenderar följande:

Ett som skiljer oss från katolikerna är att vi har Bibeln, Guds ord, som vår enda bas. Vi tror på hela Bibeln, medan även katolikerna ofta har Bibeln i lite omskriven form men också därtill inkluderat ett antal ytterligare böcker för att stödja sin villolära. Felaktigheten i detta tas upp i boken ”Guds ord räcker”, av Anders Gerdmar. De sätter därtill lika stort värde på traditionen och Påvens dekret som själva Bibeln. Det gör inte vi. Jesus tar upp denna syn i Matteus 15:2, när han säger: ”Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull?”. Jesus kritiserar fariséerna och de skriftlärda för samma beteende som katolikerna gör sig skyldiga till. ”...era stadgars skull” har uppkommit genom människors tillägg under historien, på samma sätt som Påvar lägger till och drar ifrån. Det bildar sammantaget en tradition som ska följas, och som jämställs med eller till och med ställs över och sätts upp mot lagen och profeternas ord. Det bekräftar inte ordet utan förvränger, lägger till, görs istället för ordet. Nutidens katoliker är dåtidens fariséer och skriftlärda. De utgick från samma urkund, men gjorde det till en död religion i stället för en varm och sund relation. Jesus sade inte till sina lärjungar: ”Nu måste vi sluta bråka med varandra, vi tror ju på samma Gud och på profeterna. Det viktigaste är ju enhet”. Jesus varnade istället sina lärjungar: ”Jag sade ju att ni skulle akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg”. Det fanns ingen grupp av människor som Jesus gick så hårt tillrätta som med dessa grupper. Han sammankallade inte ett interreligiöst råd med dem utan avvisade dem och avslöjande deras falska lära. Jesus gjorde en klar distinktionsskillnad mellan att vara varm eller kall, han själv var bara varm.

När Johannes skrev till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken så skrev han till fysiska församlingar, men också profetiskt för sju olika tider för församlingen för kommande tider, i kronologisk ordning. Den sista församlingen, Laodicea, är också kännetecknande för hur det kommer se ut i den sista tidens församlingar innan Jesus kommer åter. Det är den tidsålder vi nu lever i. Vad Jesus anmärker på här är inte att den primärt är avfällig, utan är vare sig varm eller kall. Han önskar att den skulle vara endera, så den inte bedrar så många. När Jesus talar om den sista tiden i Matteus 24 så är det första han varnar för just detta: ”Se till att ingen bedrar er”. Bara förfalskningar som innehåller stora likheter med originalet kan bedra.

Daniel Alm bedrar idag våra kristna församlingsledare genom att vara både varm och kall, men mot Pingströrelsen visas bara den varma sidan fram. Vi, med ett stort inslag västerländskt och humanistiskt tankesätt, tänker att vi får ta det goda med det onda. Sett till genomsnittet är det kanske lite mer av det goda varför det är OK. Står man med en fot i is och en i kokande vatten, har man det inte genomsnittligt bra. Problemet är att vår Herre Jesus inte resonerar vare sig västerländskt eller humanistiskt, han varnar just för att det skulle vara både varmt och kallt. Vi måste vägra svälja det som många redan gjort, utan vi ska göra dess motsats. Vi ska följa Jesus i allt. Det ska vara bara varmt, inget annat och ingen annan agenda, dold eller öppen.

Det kan låta drastiskt, men jag uppmanar dig att tala med din församlingsföreståndare om att er församling bör lämna Pingst. Detta primärt eftersom Daniel Alm vägrar låta Pingst lämna SKR, och alla andra ting han och ledningen ställer sig bakom och sysslar med i det fördolda. Om din församling inte vill bryta upp - börja bed för den samtidigt som du bör undersöka vilka alternativa församlingar du och din familj kan byta till på din ort eller i din närhet. Det finns andliga lagar och det ledarskap vi väljer att stå under påverkar inte bara oss, utan hur mycket Anden kan verka genom oss. I Joel 2:17-18 står det vad prästerna skulle göra, och när de gjorde det förbarmande sig Herren över folket. Utifrån denna omvändelse kunde innebörden i vers 28 springa fram. Det krävdes en renhet uppifrån och ner, det finns andliga lagar som gör att Gud inte kan utgjuta av sin Ande.

Under ett interreligiöst möte i Abu Dhabi i februari 2019 undertecknades "Ett dokument om mänskligt broderskap för världsfred och ett liv tillsammans" av Påve Franciskus och Ahmed el-Tayeb, storimamen av al- Azhar. Dokumentet och det gemensamma ställningstagandet lägger grunden för utropandet av en ny världsreligion, vilket många tror.

Vi vet att det kommer en världsregent i form av Antikrist, som kommer gå i lag med den orena universalreligion som kommer i form av en sköka. Bibeln beskriver vad vi bör göra innan skökans / Babylons fall i Uppenbarelseboken 18. I vers 4 står det: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”. Vi ska inte sitta med och diskutera - utan gå ur är uppmaningen. Agerar inte din ledare måste du i vart fall agera. Vi följer primärt Jesus, ingen annan.

I företagsvärlden brukar man tala om de tre FFF: en. Första generationen Förvärvar, andra Förvaltar och tredje Fördärvar. Det kan delvis även appliceras inom svensk pingströrelse, där Lewi Pethrus förvärvade, därefter kom ett antal ledare som förvaltade och nu har vi gått in i fördärvsgenerationen. Precis som för församlingen Laodicea säger Pingströrelsen nu att den är rik. Det stämmer rent ekonomiskt, men andligt är den eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Om vi ska ha ett samfund eller stå med i ett, ska det ledas så som Bibeln lär och det är av en apostel. 1 Kor 12:12 säger ”Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar”. Det finns idag inom pingströrelsen ett antal apostlar och det är tid för dem att träda fram och ta över och återigen förvärva. Uthållighet krävs i det som är vår uppgift. Som Reinhard Bonnke så bra utryckt det sammanfattningsvis: ”Vi ska avfolka helvetet och befolka himmelen” - ett annat sätt att utrycka missionsbefallningen. Vi är enbart varma, har ingen dold agenda, och ska för vår uppgift be och arbeta för att bringa in en sista och stor skörd. Inget annat.

Önskar dig Guds frid och välsignelse.


Kjell-Roger Holmström Sigtuna den 27 maj 2020


7 042 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 則留言


dnp35
2020年10月13日

Katolska kyrkan är antikrist och inget annat, de har förföljt och dödat 50-100miljoner kristna som inte ha velat tillbe påvarna genom historien. KK har bytt taktik och infiltrerar sig istället nu för tiden.

bra läsning


https://utt.uppenbara.se/


按讚

nobillstrom
2020年8月01日

Läser din beskrivning av tillståndet inom Pingst,vilket är en sorglig men sann beskrivning.

Stöder helhjärtat Lars Enarsons bönerörelse Sverige 7;14, vars syfte är att bryta Ny Mark!

Det krävs mod och beslutsamhet att vilja och våga,men sker Ej detta Nu,får vi ångra sedan!

Kritik lönar sig Ej,utan här måste vi som är bedrövade i Ödmjukhet söka och komma Herren nära med vår Hjärtenöd!

Det är Endast de Ödmjuka som Herren ger Nåd,varför inget diskuterande hjälper likt när

Jobs vänner som Ej kunde lösa Jobs andliga problem.

Men då trädde den unge Elihu fram med orden i Job.32;8; "Dock på Anden i människorna kommer det an,den Allsmäktiges Livsdläkt giver dem Förstånd!"

Detta måste vi inse,varför denna Bönerörelse är ett Nödrop till…


按讚
bottom of page